Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
 
นายประนุท อิสโร
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ
(061-047-0377)
 
นางสาวพาวินี เหมียนเอียด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
(081-969-8374)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 เทศบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุภาษิตาราม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านเกาะยวน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 แผนดำเนินงานประจำเดือน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนป้องกันและปรามปราบการทุจริต
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานสาธารณสุข
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
กิจการสภา
 กิจการสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานทางการเงิน
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
 มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 E-Service
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ที่นี่ (ดู : 14) 17 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2566 (ดู : 9) 31 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ดู : 8) 31 ต.ค. 2566
ประกาศผลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 9) 27 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 10) 20 ต.ค. 2566
โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ พระชมพรรษา 28 ก.ค. 2566 (ดู : 63) 6 ต.ค. 2566
One Day Trip สกลนครออนทัวร์ (ดู : 12) 28 ก.ย. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 8) 27 ก.ย. 2566
รับสมัครบุคลคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 18) 27 ก.ย. 2566
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ติดตามโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ดู : 11) 25 ก.ย. 2566
รับสมัคร ประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เงินรางวัล 5,000 บาท (ดู : 56) 19 ก.ย. 2566
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น (ดู : 23) 7 ก.ย. 2566
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น (ดู : 22) 7 ก.ย. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 (ดู : 12) 4 ก.ย. 2566
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (ดู : 10) 1 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ด (ดู : 16) 1 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู : 16) 1 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์สื่อ “ภาวะโลกร้อน : Global warming ” (ดู : 37) 16 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร (ดู : 41) 10 ส.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 11) 24 ก.ค. 2566
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 19) 18 ก.ค. 2566
ความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน (ดู : 21) 14 ก.ค. 2566
โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ พระชมพรรษา 28 ก.ค. 2566 (ดู : 23) 6 ก.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 15) 27 มิ.ย. 2566
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566 - 2580) (ดู : 12) 22 มิ.ย. 2566
31 พฤษภาคม วันงดบุหรี่โลก (ดู : 51) 31 พ.ค. 2566
โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล (ดู : 32) 12 พ.ค. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (ดู : 22) 11 พ.ค. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (ดู : 17) 11 พ.ค. 2566
ประกาศการให้บริการ เก็บและขนชยะมูลฝอย (ดู : 38) 11 เม.ย. 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 39) 5 เม.ย. 2566
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอปากพะยูน พ.ศ.2566 - 2570 (ดู : 29) 22 มี.ค. 2566
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประชาสัมพันธ์ การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเกาะนางคำ ประจำเดือน มีนาคม ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ***เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) ให้ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้รับมอบอำนาจ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย ขณะมารับเงินด้วยนะคะ (ดู : 29) 9 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี ตลาดสด ตลาดนัด แผงลอยจำหน่ายอาหารในที่/ทางสาธารณะ และรถเร่จำหน่ายอาหาร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ดำเนินการขึ้นทะเบียน และประเมินตนเองตามประเภทสถานประกอบกิจการในระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) ผ่านเว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th (ดู : 22) 27 ก.พ. 2566
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รายละเอียดดังนี้ (ดู : 20) 21 ก.พ. 2566
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2566-2575 (ดู : 26) 3 ก.พ. 2566
ประกาศช่องทางอิเล็๋กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเกาะนาง พ.ศ. 2566คำ (ดู : 46) 1 ก.พ. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 (ดู : 40) 26 ม.ค. 2566
ประกาศผลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 45) 12 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 49) 6 ม.ค. 2566
การให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจน หรือยากไร้ (ดู : 29) 26 ธ.ค. 2565
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ดู : 42) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง (ดู : 53) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 50) 28 พ.ย. 2565
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 33) 18 พ.ย. 2565
ประกาศผลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 52) 19 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 55) 11 ต.ค. 2565
รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลเกาะนางคำ (ดู : 25) 30 ก.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานของ อถล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 10) 22 ก.ย. 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนม หลักสูตร การทำห่อหมกปลาและขนมครองแครงกรอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 55) 19 ก.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน (ดู : 82) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) (ดู : 60) 4 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือน (ดู : 106) 31 ส.ค. 2565
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ดู : 56) 31 ส.ค. 2565
เราช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไร (ดู : 47) 25 ส.ค. 2565
รายงานผลการสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2565 (ดู : 10) 23 ส.ค. 2565
การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 20) 15 ส.ค. 2565
รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 62) 2 ส.ค. 2565
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 50) 27 ก.ค. 2565
เอกสารเผยแพร่การปลูกมะนาว พันธู์ พิจิตร 1 (ดู : 10) 25 ก.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
  เลขที่ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 0-7482-9852
โทรสาร : 0-7482-9848
E-mail Address : saraban@kohnangkam.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohnangkam.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs