Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
 
นายประนุท อิสโร
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ
(061-047-0377)
 
นางสาวพาวินี เหมียนเอียด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
(081-969-8374)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 เทศบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุภาษิตาราม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านเกาะยวน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 แผนดำเนินงานประจำเดือน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 แผนป้องกันและปรามปราบการทุจริต
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานสาธารณสุข
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
กิจการสภา
 กิจการสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานทางการเงิน
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
 มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 E-Service
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง การจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 177) 7 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนต.ค. - ธ.ค. 64 (ดู : 120) 7 ม.ค. 2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ดู : 113) 16 ต.ค. 2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เมษายน (ดู : 106) 8 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ดู : 115) 25 มิ.ย. 2564
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ดู : 136) 28 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน (ดู : 66) 3 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พทถ. 4- 009 สายบางพลอง - เกาะนางทอง หมู่ที่ 6,8 ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่ว (ดู : 72) 15 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclin สายบ้านแหลมดินสอ - บ้านเกาะนางคำเหนือ ช่วง กม.4+592 ถึง กม. 4+837 (รหัสทางหลวงท้องถิ่นพ (ดู : 76) 15 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 73) 15 ม.ค. 2564
ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ดู : 76) 26 พ.ย. 2563
จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม (ดู : 71) 10 พ.ย. 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ต่อ) (ดู : 64) 16 ต.ค. 2563
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ดู : 69) 24 ก.ย. 2563
ประกวดราคาการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (ดู : 65) 22 ก.ย. 2563
ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 76) 22 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมส้าง/ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement Ln-Place Recycling สายบ้านแหลมดินสอ - บ้านเกาะนางคำเหนือ (ดู : 74) 11 ก.ย. 2563
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะนางคำเหนือ - บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 5-9 (ดู : 65) 10 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมไหล่ทางดินลูกรังสายบางพลอง - เกาะนางทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 8 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 66) 28 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางพลอง - เกาะนางทอง (ดู : 69) 16 เม.ย. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
  เลขที่ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 0-7482-9852
โทรสาร : 0-7482-9848
E-mail Address : saraban@kohnangkam.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohnangkam.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs