หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ย้อนกลับ

[ มท 0803.3/ว1510 ] หน่วยงาน กค. : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือลงวันที่ 05/04/2567 ลงเว็บไซต์ 05/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

[ มท 0808.2/ว1496 ] หน่วยงาน สน.คท. : การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 หนังสือลงวันที่ 04/04/2567 ลงเว็บไซต์ 05/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

[ มท 0819.3/ว1491 ] หน่วยงาน กสธ. : รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ 04/04/2567 ลงเว็บไซต์ 04/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

[ มท 0801.1/ว30 ] หน่วยงาน สล. : การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2567 หนังสือลงวันที่ 05/04/2567 ลงเว็บไซต์ 05/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]