สมาชิกสภา
 • นายเมธา อินทร์รัตน์

  ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

  เบอร์โทรศัพท์ 089-9755838

 • นายอัษฎาวุธ หมันหนัน

  รองประธานสภาเทศบาลตำบล
  เกาะนางคำ

  เบอร์โทรศัพท์ 082-2734794

 • นางสาวฤทัยรัตน์ จอเอียด

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เบอร์โทรศัพท์ 062-7306254

 • นายสนั่น หลำสุบ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เบอร์โทรศัพท์ 098-7418133

 • นายวีระ แหละกุบ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เบอร์โทรศัพท์ 080-0368405

 • นายหร่อหมาน ฝาหล๊ะ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เบอร์โทรศัพท์ 084-3975207

 • นายกะเฉ็ม ขวดหรีม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

  เบอร์โทรศัพท์ 081-2763981

 • นายจรัส สุวรรณ์รัตน์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เบอร์โทรศัพท์ 089-4649670

 • นายสวัสดิ์ โต๊ะหมัด

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

  เบอร์โทรศัพท์ 062-9892368

 • นายประยูร มะหับผล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เบอร์โทรศัพท์ 086-2921560

 • นายนันทรัตน์ ใจโต

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เบอร์โทรศัพท์ 066-0708933

 • นายมณฑล เครือวัลย์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เบอร์โทรศัพท์ 088-8314058