กองคลัง
 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางมาสือนะ เส็นยีหีม

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 086-2960514

 • นางสาวสจิรา มะหมัด

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

  เบอร์โทรศัพท์ 084-3113655

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวฟาริด๊ะ เส็นยีหีม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวรัชดา หมัดหล๊ะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวรังสิยา หะหัส

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวภัทรนิภา หนูเจริญ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่าง

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายอัสมาร์ ฝาเบ็ญแหม

  พนักงานจ้างเหมา