เทศบาลตำบลเกาะนางคำ เลขที่ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 โทรศัพท์ : 0-7482-9852 โทรสาร : 0-7482-9848 E-mail Address : saraban@kohnangkam.go.th
  • วิสัยทัศน์

    “ ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นธรรม ก้าวล้ำด้านการศึกษา พัฒนาเกษตรกรรม นำพาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ”

ข่าวสารชาวทต.เกาะนางคำ

กิจกรรมชาวทต.เกาะนางคำ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เที่ยวตำบลเกาะนางคำ
28 มกราคม 2565

พี่น้อง ทต.เกาะนางคำ เราดูแล

9
หมู่
5,751
ประชากร
๗๗
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)