วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
30 พฤศจิกายน 544

0


วิสัยทัศน์
 
*********************************
“ ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารจัดการอย่างเป็นธรรม   ก้าวล้ำด้านการศึกษา  
พัฒนาเกษตรกรรม  นำพาสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ”
 
 
พันธกิจ
**********************************
     พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
     พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  เช่น ด้านสุขภาพ ด้านบริการสาธารณะ  ด้านการศึกษา 
ด้านสวัสดิการและนันทนาการ
     พันธกิจที่ 3  สนับสนุน  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
     พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงไว้
     พันธกิจที่ 5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
     พันธกิจที่ 6  ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
     พันธกิจที่ 7  จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กร
     - พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
     - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     - พัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
     - พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
     - พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน                                
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
     - จัดการและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับทุกประเภท
     - พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
     - ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่  และอุปกรณ์การเรียนการสอน
     - สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา      
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     - ป้องกัน  รักษา   และส่งเสริมสุขภาพ
     - ส่งเสริมอาชีพ   และพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน
     - ส่งเสริม  และจัดสวัสดิการให้กับประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  เด็กยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
     - ส่งเสริมการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
     - ส่งเสริม   สนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น
     - จัดสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น
     - จัดสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     - ปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุนระบบการบริหารจัดการขยะ
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     - พัฒนาระบบการก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และการสำรวจออกแบบ
     - พัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค
     - พัฒนาระบบไฟฟ้า