ภาพกิจกรรม
ร่วมพัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

ร่วมพัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

38

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day เก็บขยะ ทำความสะอาดหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day เก็บขยะ ทำความสะอาดหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

45

12 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดพัทลุง กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ  หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม และการทำกระเป๋าผ้า โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะนางคำ กลุ่มเป้าหมาย คือ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง สตรี และประชาชนที่สนใจ จำนวน 40 คน

การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดพัทลุง กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม และการทำกระเป๋าผ้า โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะนางคำ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง สตรี และประชาชนที่สนใจ จำนวน 40 คน

27

20 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำไข่เค็ม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำไข่เค็ม ประจำปีงบประมาณ 2566

201

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทำยาดมและยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการทำยาดมและยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

84

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยาวชนไทย สืบสานศิลปะ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่วิถีชวิตที่ยั่งยืน

โครงการเยาวชนไทย สืบสานศิลปะ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่วิถีชวิตที่ยั่งยืน

67

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เข้มแข็งจากภายใน ป้องกันภัยจากโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เข้มแข็งจากภายใน ป้องกันภัยจากโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566

64

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ "การเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุงโมเดล ปี 2"

ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ "การเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุงโมเดล ปี 2"

90

24 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

82

15 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาทักษะแรงงานอิสระ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์

พัฒนาทักษะแรงงานอิสระ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์

74

27 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ

คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ

81

26 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

81

29 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานประเพญีลอยกระทง ประจำปี 2565

โครงการจัดงานประเพญีลอยกระทง ประจำปี 2565

72

21 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

85

23 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำ

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำ

117

23 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา

ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา

516

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

50

30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา  10.00 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ มอบหมายให้ นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกฯ สมาชิกสภา และนักพัฒนาชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นในการดำรงชีวิต

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ มอบหมายให้ นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกฯ สมาชิกสภา และนักพัฒนาชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นในการดำรงชีวิต

89

21 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ฝึกอบรมการทำเครื่องดื่ม

ฝึกอบรมการทำเครื่องดื่ม

80

25 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ

มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ

138

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...