ภาพกิจกรรม
การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดพัทลุง กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม และการทำกระเป๋าผ้า โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะนางคำ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง สตรี และประชาชนที่สนใจ จำนวน 40 คน
27
20 ธันวาคม 2566