กองการศึกษาฯ
 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวสุชารัต ขวัญรอด

  นักวิชาการศึกษา

 • นางวรรณี กลับคง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสกะ หมานหมิด

  ครู

 • นางอุไร บวดดีน

  ครู

 • นางมนัญญา เห็มมัน

  ครู

 • นางสาววันวิสา แป้นจุลสี

  ครู

 • นางสุกัลญา ตันจะนุสาร

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางวันดี เทพทอง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอรทัย เซ่งลอยเลื่อน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวปนัดดา ทองประสม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางกัญญา จันสุก

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสุรศักดิ์ หนูสุด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวอลิสตา เส็มหมัด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาววิภาฎา คุ้ยหลู

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางกิติยา โส๊ะเหลาะ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวฝาดีลา บวดดีน

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวจิราพร วัฒนานันทวงค์

  พนักงานจ้างเหมา

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวสุนิสา ชอบงาม

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวอารีรัตน์ โมรา

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวอารยา เส็มหมัด

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวสารีน่า สิงสุ้น

  พนักงานจ้างเหมา