สำนักปลัด
 • นางสาวพาวินี เหมียนเอียด

  หัวหน้าสำนักปลัดฯ

  เบอร์โทรศัพท์ 081-9668374

 • นางกุลจิรา ขำเกลี้ยง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  เบอร์โทรศัพท์ 080-8729249

 • นางคัมภีรดา ชาตรี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
  ชำนาญการ

  เบอร์โทรศัพท์ 087-2975527

 • นางสาวนฤมล ณ สุย

  นิติกรปฏิบัติการ

  เบอร์โทรศัพท์ 061-2272249

 • นางสาวโสติรัตน์ สมัด

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  เบอร์โทรศัพท์ 0819598408

 • นางสาวฎิณา ไพรพฤกษ์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ปฏิบัติการ

  เบอร์โทรศัพท์ 0862962264

 • นางสาววงศ์ตะวัน มันแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  เบอร์โทรศัพท์ 098-5541224

 • นางสาวนนทกร แก้วสุวรรณ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  เบอร์โทรศัพท์ 099-3966429

 • นายชัยวัฒน์ ณ พัทลุง

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

  เบอร์โทรศัพท์ 0611909349

 • นายพิเชษฐ หนูสงวน

  ยาม

 • นางวรรณิษา พุมประไพ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวสุดใจ รัตนะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวจินตนา เซ่งเข็ม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายอภิชาติ ทองคำ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายหมัดแสละ สวยงาม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวโรสรินทร์ พรหมเอียด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวรอฝีอ๊ะ เทพทอง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายเสริฐ เจี้ยงเต็ม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายซัยดี แหละหมัน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสันติชัย หมาดโส๊ะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายพิเชฐณัฏ มีรุ่งเรือง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวจริยา ชูจินดา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายยะโกบ แหละหมัน

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายอภินันท์ พรรณละม้าย

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายวิเชียร นุ่มเอียด

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสุปราณี ล้วนเล็ก

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวนิตยา หนูสงวน

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวสุธิกาน สุวรรณรัตน์

  พนักงานจ้างเหมา