ภาพกิจกรรม
โครงการทำยาดมและยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
84
14 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะนางคำ ดำเนินโครงการอบรมการทำยาหม่องและยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยมีนายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มเป้าเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ ประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักการรักษาสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นด้วยตนเองได้

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงประโยชน์ของสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และเกิดทักษะในการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยจากสารเคมี