ภาพกิจกรรม
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ
1351
26 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากพะยูน โดยมีตัวแทนคณะบริการสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล จากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปากพะยูนเข้าร่วมในครั้งนี้