ภาพกิจกรรม
ร่วมพัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
29
5 เมษายน 2567

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมอนามัยว่า ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมีการเดินทางเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องมีกิจกรรมกระตุ้นเตือนให้ทุกคนใส่ใจดูแลส้วมสาธารณะให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมถึงสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไทย “สงกรานต์สุขใจส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” จังหวัดพัทลุง จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่มีส้วมสาธารณะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 และประเมินรับรองส้วมสาธารณะด้วยตนเอง ผ่านระบบประเมินรับรองส้วมสาธารณะไทย

       เทศบาลตำบลเกาะนางคำ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและหน่วยงานที่มีส้วมสาธารณะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 และประเมินรับรองส้วมสาธารณะด้วยตนเอง ผ่านระบบประเมินรับรองส้วมสาธารณะไทย ตาม QR Cord ภายในสื่อรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนเทศกาลวันสงกรานต์