ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนไทย สืบสานศิลปะ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่วิถีชวิตที่ยั่งยืน
57
30 มิถุนายน 2566

หลักการและเหตุผล  

               สืบเนื่องจากปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้เด็กและเยาวชนไทยรับรู้วัฒนธรรมต่างชาติอย่างรวดเร็วจนเกิดการเลียนแบบที่ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ครอบครัวใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นครอบครัวขนาดเล็กลงสังคมไทยกลายเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว จนอาจจะหลงลืมการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดู เอาใจใส่ หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว จึงทำให้เด็กๆ ถูกเลี้ยงดูและให้เล่นคนเดียวภายในบ้าน เช่น เล่นคอมพิวเตอร์ เล่นโทรศัพท์มือถือ หรือดูโทรทัศน์ เป็นต้น      ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เด็กห่างเหินกับธรรมชาติและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ควรรู้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนอาจมีพัฒนาการเพียงด้านใดด้านหนึ่งที่มากจนเกินไป ซึ่งต่างกับเด็กในอดีตที่มีความใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว     มีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น การละเล่นพื้นบ้าน การทำศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ รวมไปถึงการสอนเด็กให้รู้จักเลือกใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมาประกอบอาหาร ก็จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ รู้จักการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพิงสิ่งรอบตัวอย่างเหมาะสม อีกทั้งช่วยสร้างความสมดุล ครอบคลุมในทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ อารมณ์แจ่มใส ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่ดี

                   สภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยการสนับสนุนกิจกรรมเชิงธรรมชาติ ศิลปะ เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและเกษตรสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดทักษะและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน จึงได้จัดทำ “โครงส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนระดับตำบล กิจกรรม เยาวชนไทย สืบสานศิลปะ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน  ” ขึ้น         

วัตถุประสงค์โครงการ

          1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมที่สอดแทรกการเพิ่มทักษะและเรียนรู้สิ่งรอบตัวอย่างสร้างสรรค์

          2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสนุกสนาน ผ่อนคลายอารมณ์ สดชื่นและแจ่มใส

          3 เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกัน

          4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจินตนาการ รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวให้เกิดประโยชน์

          5 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

          6 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปะ และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

          7 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย

          คณะบริหารสภาเด็กฯ และเด็กในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ จำนวน 40 คน     

สถานที่ดำเนินการ

          ในสวนศรี พัทลุงบ้านฉัน ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง