ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
414
29 พฤศจิกายน 2565

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ เห็นถึงความสำคัญต่อการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนหรือบัญชีต้นทุกประกอบอาชีพให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผนการใช้จ่าย ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการออมและการลงทุนตลอดจนส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต การเงินและอาชีพ สร้างความตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป