ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ "การเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุงโมเดล ปี 2"
90
24 พฤษภาคม 2566

การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ "การเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุงโมเดล ปี 2 " ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อสร้างควาามเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการวิจัย รวมถึงการสอบทานข้อมูลคนจนเป้าหมาย ตำบลเกาะนางคำ ในการต่อยอดโครงการจากปีที่ 1 สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการย่อย "การเลี้ยงแพะหวะแก้จน จังหวัดพัทลุง " โดยมาหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เลือกพื้นที่ตำบลเกาะนางคำเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีที่1 และจะต่อยอดในปีที่ 2 และ 3 ต่อไป เพื่อสร้างกระบบการเลี้ยงแพะหวะโดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและจักตั้งเครือข่าย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบสัมมาชีพเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย