ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำ
450
23 สิงหาคม 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำ กิจกรรมฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำ และโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนตำบลเกาะนางคำ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และรู้จักป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน