ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงิน จำนวน 500 บาท แก่นางฝ๊ะ หมุดเหล็บ ผู้พิการทางการมองเห็น

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงิน จำนวน 500 บาท แก่นางฝ๊ะ หมุดเหล็บ ผู้พิการทางการมองเห็น

421

12 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมคนพิการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับสนับสนุนรถโยกสำหรับคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตรวจเยี่ยมคนพิการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับสนับสนุนรถโยกสำหรับคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

411

6 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมติดตามประเมินผลโครงการชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

เข้าร่วมติดตามประเมินผลโครงการชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

415

28 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบ่อบาดาล ณ ประปาหมู่ที่ 6

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบ่อบาดาล ณ ประปาหมู่ที่ 6

424

27 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

ร่วมมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

409

26 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าประปา ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าประปา ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

413

24 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางตาล สมาชิกสภาฯและ อสม เขตที่ 2 บ้านเกาะยวน

นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางตาล สมาชิกสภาฯและ อสม เขตที่ 2 บ้านเกาะยวน

424

24 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย การซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด ณ บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 2

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย การซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด ณ บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 2

411

23 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมทำนูหรี (ทำบุญ) ขุดเจอตาน้ำ ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร่วมทำนูหรี (ทำบุญ) ขุดเจอตาน้ำ ณ ประปาหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

413

22 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาและขอบเขต

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาและขอบเขต

414

22 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564

โครงการ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564

410

22 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากการแปรรูปกล้วยน้ำว้า

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากการแปรรูปกล้วยน้ำว้า

95

22 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
รวมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน

รวมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน

420

21 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบริเวณเชิงสะพานชะแล้ เพื่อปรับภูมิทัศน์เชิงสะพานชะแล้

ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบริเวณเชิงสะพานชะแล้ เพื่อปรับภูมิทัศน์เชิงสะพานชะแล้

105

21 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเจาะบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ำ ณ ประปาหมู่ที่ 6

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเจาะบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ำ ณ ประปาหมู่ที่ 6

94

21 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการต่อเติมหลังคา และการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ หมู่ที่ 5

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการต่อเติมหลังคา และการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ หมู่ที่ 5

91

21 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ มอบหมายให้ นายยูน แก้วมณี และนางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ร่วมต้อนรับผู้

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ มอบหมายให้ นายยูน แก้วมณี และนางสาวถนอมศรี ศรีชมภู รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ร่วมต้อนรับผู้

416

18 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประมงอำเภอปากพะยูน สถานีเพราะพันธ์วิจัยสัตว์น้ำเก้าเส้งสงขลา และพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธ์กุ้งกุลาดำลงสู่เข

ประมงอำเภอปากพะยูน สถานีเพราะพันธ์วิจัยสัตว์น้ำเก้าเส้งสงขลา และพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธ์กุ้งกุลาดำลงสู่เข

428

18 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
 ติดตามแก้ไขปัญหาบริเวณเชิงสะพานชะแล้เ

ติดตามแก้ไขปัญหาบริเวณเชิงสะพานชะแล้เ

423

18 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตัดหญ้า 2 ข้างทาง ถนนสายแหลมดินสอ - เกาะนางคำเหนือ เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนสัญจร

ตัดหญ้า 2 ข้างทาง ถนนสายแหลมดินสอ - เกาะนางคำเหนือ เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนสัญจร

105

18 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...