ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำไข่เค็ม ประจำปีงบประมาณ 2566
201
25 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 20 -21 กันยายน 2566 โดยมีนายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มเป้าเป็นผู้สูงอายุที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพ จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์