ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
82
15 มีนาคม 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม และจะนำมาเป็นแนวทางในการเปิดศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำของเทศบาลตำบลเกาะนางคำต่อไป โดยการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น