ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day เก็บขยะ ทำความสะอาดหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
36
12 มีนาคม 2567