ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
99
23 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหารและขนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มทักษะ รวมทั้งเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ