เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
2 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำเรื่องการใช้น้ำประปา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)พ.ศ.2565
5 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำเรื่องการใช้น้ำประปา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2565
5 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
19 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
5 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ