งานสาธารณสุข
แนวทางการทำงานเพื่อจำกัดโรคไข้มาลาเรีย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายสุขภาพ
21 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ.2560-2573
3 สิงหาคม 2566

14


ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ.2560-2573

เอกสารแนบ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 กรกฎาคม 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2565
20 กรกฎาคม 2565

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
20 กรกฎาคม 2565

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2565
22 มิถุนายน 2565

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนสุขภาพชุมชน 2562
31 มกราคม 2565

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนสุขภาพชุมชน 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด - 19
31 มกราคม 2565

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด - 19 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือชีวิตวิถีใหม่
31 มกราคม 2565

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือชีวิตวิถีใหม่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย
31 มกราคม 2565

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชนตำรับยาแผนไทยของชาติ
31 มกราคม 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชนตำรับยาแผนไทยของชาติ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยของชาติ
31 มกราคม 2565

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยของชาติ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ปี 2562
2 ตุลาคม 2562

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ปี 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เทศบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
21 กุมภาพันธ์ 2561

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ