ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 พฤศจิกายน 542

95


เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
เลขที่ 42 หมูที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
 
โทรศัพท์หมายเลข 0-7482-9852, 0-7482-9848
 
สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ หมายเลข 098-8240463
 
เว็บไซต์ : www.kohnangkam.go.th
 
อีเมล์ : Koh-nakam@hotmail.com
 
Facebook : เทศบาลตำบลเกาะนางคำ