คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกรและผู้รับผิดชอบงานนิติกร
20 เมษายน 2566

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกรและผู้รับผิดชอบงานนิติกร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 มกราคม 2566

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานธูรการและงานสารบรรณ
6 มกราคม 2566

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานธูรการและงานสารบรรณ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
15 ธันวาคม 2565

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
9 ธันวาคม 2565

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 542

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่