การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประชุมหารือแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565

69


นายประนุท  อิสโร  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ  ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหาแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

การแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร.pdf_290621_161704
29 มิถุนายน 2564

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร.pdf_290621_161704 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ