แผนดำเนินงานประจำเดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
31 มกราคม 2565

71


รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2
31 มกราคม 2565

71


รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2563)

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
31 มกราคม 2565

70


รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2563)

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
31 มกราคม 2565

105


รายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2563)

เอกสารแนบ