คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
31 มกราคม 2565

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติการใช้น้ำประปา
31 มกราคม 2565

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติการใช้น้ำประปา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล 2563
31 มกราคม 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารงานบุคคล
31 มกราคม 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารงานบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 มกราคม 2565

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมิน ITA 2021
31 มกราคม 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมิน ITA 2021 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการสอบข้อเท็จจริง
31 มกราคม 2565

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการสอบข้อเท็จจริง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
31 มกราคม 2565

69


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือคัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
31 มกราคม 2565

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือคัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือคัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
31 มกราคม 2565

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือคัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
31 มกราคม 2565

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
31 มกราคม 2565

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ