การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดการประชุมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565
30 มีนาคม 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อบริการประชาชน กลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม
30 พฤศจิกายน 542

76


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น คณะผู้บริหาร นักพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน อพม. ศพค. และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อบริการประชาชน กลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

55


วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองช่าง ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือมายังเทศบาลตำบลเกาะนางคำ