กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
1 มกราคม 2566

26


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแจ้งและการายงานในกรณีพบผู้ซึ่งเป็นหรือเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565
1 มกราคม 2566

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแจ้งและการายงานในกรณีพบผู้ซึ่งเป็นหรือเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

ขอให้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.2564 และกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ.2547 พ.ศ.2564
30 พฤศจิกายน 542

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอให้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.2564 และกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ.2547 พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติการใช้น้ำประปา
30 พฤศจิกายน 542

79


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติการใช้น้ำประปา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
30 พฤศจิกายน 542

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล 2563
30 พฤศจิกายน 542

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ