แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือ/แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4 เมษายน 2566

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ/แนวทา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6 มีนาคม 2566

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
7 กุมภาพันธ์ 2565

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
7 กุมภาพันธ์ 2565

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
7 กุมภาพันธ์ 2565

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 กุมภาพันธ์ 2565

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ