หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
8 มีนาคม 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)
30 พฤศจิกายน 542

79


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
30 พฤศจิกายน 542

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วราชการและระดับตำแหน่งเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)
30 พฤศจิกายน 542

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ