สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
27 มกราคม 2566

0


ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
        เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากพะยูน  9 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ ๗๗ ตารางกิโลเมตร  จำนวน ๔๘,๑๒๕ ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
อาณาเขต
        ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง
        ทิศใต้     ติดต่อกับอำเภอควนเนียง   จังหวัดสงขลา
        ทิศตะวันออก    ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา   จังหวัดสงขลา
        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
        หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง  ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายอดุลย์   คงจำรูญ
        หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน  ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายไพศิลป์   พรายดัสถ์
        หมู่ที่ 3 บ้านท่าเนียน  ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายเกริกเกียรติ   เซ่งลอยเลื่อน
        หมู่ที่ 4 บ้านเกาะนางคำ ผู้ใหญ่บ้าน คือนายไฟซอล  เส็นยีหีม
        หมู่ที่ 5 บ้านเกาะนางคำเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายยะรัตน์ ชอบงาม
        หมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายจำรูญ   พุมภูฆัง
        หมู่ที่ 7 บ้านบางตาล    ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสมพร   ชูช่วย
        หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง ผู้ใหญ่บ้าน คือนายพัฒนา   โหดสุบ (กำนัน)
        หมู่ที่ 9 บ้านบ่อนนท์    ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายประดิษฐ์   ศรีสุวรรณ                                   
 
 
ลักษณะภูมิประเทศตำบลเกาะนางคำ         
     
           มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะและเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุในฤดูน้ำท่วมขังน้ำทะเลจะทะลักเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตร บางหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้
           มีพื้นที่ในการทำนาทำสวนทำการเกษตรมีน้อยเพราะสภาพพื้นที่ไม่เหมาะและไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอเพื่อทำการเกษตรสภาพพื้นที่ทิศเหนือ เป็นพื้นที่ราบสูง ราษฎรประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ทิศใต้เป็นพื้นที่ลาดต่ำและเป็นป่าพรุ
          ราษฎรประกอบอาชีพประมงและสวนปาล์ม รวมพื้นที่ทั้งหมด 77 ตารางกิโลเมตร หมู่ 1,3,6,7 เป็นพื้นที่ราบต่ำ
 
 
ลักษณะมิอากาศ
เป็นแบบอบอุ่น  แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ
        ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนกรกฎาคม 
        ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20- 37 องศาเซลเซียส
 
ประชากร
        ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
        มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   จำนวน  5,751 คน
        จำแนกเป็นเพศชาย 2,933 คน
        จำแนกเป็นเพศหญิง 2,818 คน
 
จำนวนครัวเรือน 1,953  ครัวเรือน
มีจำนวนประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 51 %  ศาสนาอิสลาม 49% 

ตารางแสดงสถิติประชากรปี 2566

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

จำนวนราษฎร

1

บ้านเกาะแกง

1

181

312

285

597

2

บ้านเกาะยวน

2

395

540

575

1,115

3

บ้านท่าเนียน

3

191

220

226

446

4

บ้านเกาะนางคำใต้

4

260

438

400

838

5

บ้านเกาะนางคำเหนือ

5

316

522

506

1,028

6

บ้านบางพลอง

6

91

125

136

295

7

บ้านบางตาล

7

110

167

128

295

8

บ้านเกาะนางทอง

8

337

520

479

999

9

บ้านบ่อนนท์

9

72

89

83

172

รวม

1,953

2,933

2,818

5,751