หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
19 มกราคม 2566

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
19 มกราคม 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
9 มกราคม 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
7 กุมภาพันธ์ 2565

78


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์บรรจุและแต่งตั้งครู
7 กุมภาพันธ์ 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์บรรจุและแต่งตั้งครู ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร2
7 กุมภาพันธ์ 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
7 กุมภาพันธ์ 2565

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
7 กุมภาพันธ์ 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การกำหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
7 กุมภาพันธ์ 2565

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การกำหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
7 กุมภาพันธ์ 2565

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
7 กุมภาพันธ์ 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อุทธรณ์ ร้องทุกข์
7 กุมภาพันธ์ 2565

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ลาออก
7 กุมภาพันธ์ 2565

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ลาออก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การให้ออกจากราชการ
7 กุมภาพันธ์ 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การให้ออกจากราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน เลื่อน
7 กุมภาพันธ์ 2565

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน เลื่อน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เเก้ไขเพิ่มเติม)
7 กุมภาพันธ์ 2565

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เเก้ไขเพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการเเละระดับตำเเหน่งของเทศบาล (ฉบับที่3) พ.ศ.2564
7 กุมภาพันธ์ 2565

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการเเละระดับตำเเหน่งของเทศบาล (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการเเละอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)
7 กุมภาพันธ์ 2565

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการเเละอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)
31 มกราคม 2565

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วราชการและระดับตำแหน่งเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
31 มกราคม 2565

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วราชการและระดับตำแหน่งเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ