การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผลการนำการประเมินผลจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3 เมษายน 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รานงานผลการนำการประเมินผลจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
3 เมษายน 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ