การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต มีจิตสำนักที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
30 พฤศจิกายน 544

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต มีจิตสำนักที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ