ภาพกิจกรรม
ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา
1168
12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายประนุท อิสโร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วย คณะบริหาร ปลัดเทศบาล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา พร้อมด้วย วิศวกรผู้ออกแบบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาน ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบบน้ำประปา ณ หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทองเพื่อใช้อุปโภค บริโภค แก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง, หมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง, และ หมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง