ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมการทำเครื่องดื่ม
92
25 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมการทำเครื่องดื่ม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะในการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้