ภาพกิจกรรม
มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ
150
2 กุมภาพันธ์ 2565

ประมวลภาพกิจกรรม "มอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ" ของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดฯ พนักงานเทศบาล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบป้ายกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ แก่ น.ส.ใยหนับ โสดเร็น และ นายผล จันทศรี โดยผู้สูงอายุทั้ง 2 รายนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง