ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัล(Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
16 มกราคม 2567

160


ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบผลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยปัจจุบันสามารถให้บริการแก่ประชาชนแล้ว