ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2567 ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
23 กุมภาพันธ์ 2567

32