ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2567 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการประเมินคุณภาพบทความ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://ncmc.moph.go.th/index.php/index/newslist/31/0 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 2422 หรืออีเมล์ journal.addiction2023@gmail.com
2 เมษายน 2567

26