ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ดังนี้ 1.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ 1.1 โรคอาหารเป็นพิษ 1.2 โรคอหิวาตกโรค 1.3 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 1.4 โรคไวรัสตับอักเสบ เอ 1.5 ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย 2. ภัยสุขภาพ ได้แก่ 2.1 การเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน 2.2 การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการจมน้ำ
29 มีนาคม 2567

370