ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมเกาะนางคำ
3 พฤษภาคม 2567

66


รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมเกาะนางคำ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลเกาะนางคำจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนเกาะนางคำขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้กลับคืนสู่ชุมชน สามาารถยื่นใบสมัครได้ในวัน เวลา ราชการ ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาลฯ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ